My family

Hi, this is the my family. I am Arina. I am 11 years old. I am studying at Mkhitar Sebastatsi Educational Complex.  I have one brathr.  Hi is 13 years old.    His name is Razmik. My mother is housewife. My father is security. I have a pity. I have dog. His name is Cezr.

English 12.11.2019

B. Family- The Siddiqui family

City-Birmingham

Number of children- two

Mother’s job-  Both work in the shop.

Father’s job- Both work in the shop.

 

Family- The Jackson family

City- Chester

Number of children- two

Mother’s job- a secretar

Father’s job- factory

Մաթեմ 12.11.2019

Լրացուցիչ(տանը)
4) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով
ավելի, քան 6 ժամում։

Լուծում

9-6=3

180:3=60կմ/ժ

Պատ.`60կմ/ժ
5) Խանութում գործվածքի իրար հավասար երկու կտորներ կային:
Երբ առաջին կտորից վաճառեցին 16 մ, իսկ երկրորդից` 28 մ,
առաջինում 3 անգամ ավելի գործվածք մնաց, քան երկրորդում:
Սկզբում քանի՞ մետր գործվածք կար յուրաքանչյուր կտորում:

Պատ.` 52մ։

6) Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում
ջուրը և սպիրտը ունեն 1 ։ 4 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և
քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 10 լ այդպիսի խառնուրդ
ստանալու համար։

Պատ.`10լ ջուր,  40լ ջուր։

11.11.2019

  1. Ընթերցում ենք հեքիաթը:
  2. Բացատրում ենք անհասկանալի բառերը:
  3. Բնութագրում ենք Քաջ Նազարին ու նրա կնոջը:

Քաջ Նազարը մեծամիտեր, գոռոզ և ալարկոտ, իսկ նրա կինը՝ կռվարարեր:

  1. Շարունակում ենք ուսումնասիրել բառակազմությունը:
  2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրում ենք երկրորդ շարքի ածանցների հետ:
    • Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), քն(ի)ն, օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հասն(ել), դր(դնել), շահ(ել), պահ(ել):
    • Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, ացու, ություն:

Հյուսիս- ային

լեզու-  ական, ային, անի

հայր- ական, աբար, ացու, ություն

դրախտ- ային

Տոն -ական ,ային

նկարիչ- ային, ություն

մեղ(ք)-ավոր, ություն

հարս(ն)-ական, ային, ավոր, ացու

քն(ի)ն-ություն

օտար-ական, ային, ություն

բազում-ություն

բն(ական)-բնույթ, աբար,

հան(ել)-ածո,

հասն(ել)-

դր(դնել)-դրական

շահ(ել)-ույթ,

պահ(ել)-ածո,

11.11.2019

1.Ջրով լի բաժակը կշռում է 500 գ: Դատարկ բաժակը կշռում է 100 գ: Քանի՞ գրամ է կշռում կիսով չափ ջրով լցված բաժակը:

Պատ.՝ 250

2.Քանի՞ 2 թվանշան է օգտագործվել 102 էջանոց գիրքը համարակալելու համար, եթե համարակալումը սկսվում է 3-ից:

Պատ.՝ 20

3. Երկնիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 27 է: Որքան է՞ այդ թվանշանների գումարի կրկնապատիկը:

Երկնիշ՝ 39

3×9=27

3+9=12

12×2= 24

Պատ.՝24:

4.Դպրոցում դասերը սկսվում են ժամը 9:20: Ամեն դասաժամից հետո տրվում է 10 րոպե դասամիջոց: Ժամը քանիսի՞ն կսկսվի 4-րդ դասաժամը,եթե 1 դասաժամի տևողությունը 45 րոպե է:

Պատ.՝12:5

6.Ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը 82 է: 3 տարի հետո ընտանիքի անդամների տարիքների գումարը կլինի 103: Քանի՞ անդամ կա ընտանիքում:

103-82=21

21:3=7

Պատ.՝ 7 հոգի:

7.Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 1-ից 9 թվերի արտադրյալը:

0

8.Արմանը մտքում պահեց մի թիվ: Այն բաժանեց 3-ի, արդյունքը մեծացրեց 3-ով , ստացվածը բազմապատկեց 3-ով և ստացավ 333: Ի՞նչ թիվ էր մտապահել Արմաը։

Պատ.՝324:

10.11.2019

Լրացուցիչ կրթություն

  1. Տեքստից ընտրել տասը բառ ու կազմել դրանց բանաձևերը, օրինակ` զբոսայգի=զբոս+այգի = արմատ + արմատ:

Մոխրագույն- մոխիր+գույն, արմատ,  արմատ

զբոսայգի- զբոս+այգի,  արմատ, արմատ

նստարան-նիստ+արան, արմատ,ածանց

խաղատիկնիկ- խաղ+տիկնիկ=արմատ , արմատ

ազգանուն- ազգ+անուն=արմատ , արմատ

անհնար- ան+հնար,ածանց,արմատ

զվարճություն- զվարճ+ություն=արմատ, ածանց

պարզություն- պարզ+ություն, արմատ, ածանց

բարեպաշտությունը- բարեպաշտ+ություն, արմատ, ածանց

նրբակրթության- նուրբ+կրթություն, արմատ,  արմատ

 

 

 

 

 

04.11.19 Урок 3.

 04.11.19 6-ой класс. Урок 3. Осень.
Чтение рассказа ,,Подарок,, на стр. 15-16.
Вопросы к тексту:
1) Объясните, почему берёза не сохранила свои листья.

Потому что деревья должны сбросить на
зиму листья, это закон природы.
2) Есть ли деревья, которые остаются зелёными круглый год? Какие это деревья?

Да, есть. Зимой ель остаётся зелёным.

3) Объясните, как вы понимаете предложения: Берёзка ожила, повеселела.

Она была освежена

Ночью ударил мороз.

Было очень холодно.
4) Какие из перечисленных словосочетаний имеют косвенное, а какие прямое значение?
Тяжёлые облака (кос) – тяжёлые сумки;(прямой)

золотая осень(кос) – золотое кольцо (пр.);

холодный ветер( пр).– холодный взгляд (кос); молчаливый лес (кос)– молчаливый человек(пр.); щедрая осень(кос) – щедрый человек.(пр.)
Дополнительное задание:
1. Подберите антонимы к словосочетаниям. Запишите их.
Новая мебель – старая мебель
Большой город – маленький город
Чистая скатерть –грязная скатерть
Новая сумка — старая
Поздняя осень – ранняя осень
Дождливое утро – солнечное утро
Острый соус — сладкий соус
Большой дом – маленький
Маленькая комната — большая комната
2. С данными словами составьте словосочетания, используя слова для справок:
Гвоздь-железный ,мамины- руки, солнечный-день, белый- скатерть, школьная-тетрадь, породистый-конь, белый-лошадь,дикий- зверь,  большой-медведь.
Слова для справок: мамины, дикий , быстрый, железный, мягкий, душистая, школьная, солнечный, белый, большой, чистая, породистый.

3. К словам из первого столбика подберите соответствующие из второго.
летняя ——— дорога
весенняя ——— зарядка
утренняя ——— гроза
вечерняя ——— страна
ранняя ——— тетрадь
синяя ——— весна
последняя ——— новость
соседняя ——— заря
верхняя ——— работа
древняя ——— история
домашняя ——— полка
дальняя ——— деревня
нижняя ——— жара

Летняя жара

Весенняя гроза

Утренняя зарядка

Вечерняя новость

Ранняя весна

Синяя

Последняя

Соседняя деревня

древняя история

Домашняя работа

Дальняя дорога

Нижняя полка